Driftsäkerhetsanalys


Trilogik erbjuder analyser av driftsäkerhet och tillgänglighet, inklusive dimensionering och optimering av underhållssystem.

Driftsäkerhet och underhållssystem är två olika delar av vår verksamhet som hänger tätt ihop:

Driftsäkerhet är ett mål, i form av ett systems driftegenskaper och tillgänglighet, som man vill uppnå.

Underhållssystem är de resurser och den organisation som skall uppnå målet och är därför en stor del av det underlag som utvärderas vid en driftsäkerhetsanalys.

Driftsäkerhetsanalys


En driftsäkerhetsanalys kan användas för att studera en enskild del av ett tekniskt system, eller hela systemets, tillgänglighet.

Driftsäkerhetsanalys kan exempelvis användas:

På en komplex konstruktion, där fordonet, eller maskinens, totala driftsäkerhet påverkas av varje enskild komponents driftsäkerhet.

Om separata delsystem kopplas samman till ett system, för att studera totaltillgängligheten. Fokusen flyttas här från produktens konstruktion till att analysera hela systemet eller processen.

För att se över en hel organisations förmåga att leverera eller producera. Faktorer som vanligtvis tas i beräkning i denna typen av uppdrag är verksamhetens:

  • Underhållssystem
  • Logistiklösning
  • Lagerstrategi vad det gäller utbytesenheter och komponenter för driftsättning
  • Hur man valt att bemanna och var olika viktiga verksamheter är placerade.

Tillgänglighet och utnyttjande


Vid en driftsäkerhetsanalys studeras ofta ett systems tillgänglighet – hur produktivt ett system är i jämförelse med sin kapacitet. Då syftet med en analys ofta är att hitta potentiella områden att förbättra, fokuserar underlaget snarare på ett systems otillgänglighet för att hitta vilka typer av driftstörningar som hindrar systemet att nå sin fulla kapacitet.
Utnyttjande (eller systemets beläggning) är ett annat område man ofta analyserar vid tillgänglighetsstudier. Även här har man behov av att spjälka upp den obelagda tiden baserat på vad orsaken är. Som vid tillgänglighet, blir detta mer komplext om man kan vara belagd i olika grad, med olika uppgifter eller med olika lönsamhet.

Läs mer om våra tjänster inom detta område:

Läs mer i vår dokumentsamling

pdf

pdf | DRIFTSÄKERHETSANALYS

En av våra starkaste kompetenser, där vi inom Trilogik Konsult har både djup och mångårig erfarenhet, är analyser kopplade till driftsäkerhetsfrågor. Samtidigt kan vi inte avgränsa detta område från ett annat vi inriktat oss på – förbättring och optimering av underhållsverksamhet.

Ladda hem
pdf

pdf | UTVECKLING AV DATORPROGRAM FÖR DRIFTSÄKERHETSANALYS

Detta dokument beskriver typiska uppdrag för Trilogik Konsult AB inom ett område som vi har valt att kalla Utveckling av datorprogram för driftsäkerhetsanalys, men som även omfattar närliggande fält som t.ex. underhållsoptimering.

Ladda hem
pdf

pdf | MADAM - FÖRÄDLING OCH BERÄKNING AV DRIFTSÄKERHETS- OCH UNDERHÅLLSDATA

MaDaM är en (databas-)applikation för förädling och beräkning av driftsäkerhets- och underhållsdata för reservmaterielenheter (Ue/Rd). Programmet utvecklas på uppdrag av Försvarets Materielverk (FMV), med främsta syfte att stödja driftsäkerhets- och underhållsanalyser för flygplan JAS39 Gripen.

Ladda hem
pdf

pdf | ASTOR - SIMULERING AV FLYGVERKSAMHET, MED FOKUS PÅ UNDERHÅLL OCH DRIFTSÄKERHET

ASTOR är ett simuleringsprogram som omfattar flyg- och basverksamheten inom ett flygsystem. ASTOR ger möjlighet att analysera och optimera tillgänglighet och uthållighet hos systemet genom att i ett helhetsscenario koppla underhållsförutsättningar och underhållsresurser till systemeffekten.

Ladda hem

Vill du veta mer om driftsäkerhetsanalys?


Kontakta oss så berättar vi gärna mer.