Våra uppdrag


Sedan 1998 har vi främst hjälpt företag och myndigheter att förbättra sin verksamhet genom att analysera deras tekniska system med hjälp av simulering, eller bistå vid en försäljning eller upphandling där driftsäkerhet och underhåll har stått i fokus.

Nedan följer ett urval av de olika uppdrag som vi har genomfört för våra kunder under åren.

Analys av tillgänglighet och flygtidsproduktion JAS 39 Gripen


Trilogik har under många år utgjort ett stöd till Projekt JAS 39 med löpande analys av driftsäkerhet och tillgänglighet för Gripen på kort och lång sikt.

Analyserna har omfattat flera olika beräkningar och simuleringar, med simuleringsmodellen ASTOR som främsta hjälpmedel.

Analysarbetet omfattar även sammanställning och bearbetning av materieldataunderlag, inkluderande konfigurationsdata, underhållsintervall, driftuppföljning för fel och apparatbyten, statistik för omloppstider vid apparatunderhåll, apparatpriser och totalt antal av varje apparattyp.

Genom analyserna har Trilogik levererat:

  • prognos av kommande års flygtidsproduktion och förväntade problem
  • utvärdering av olika åtgärdsförslag för förbättrad tillgänglighet
  • förslag till reservmaterielanskaffning för kostnadseffektiv flygtidsproduktion

Inom ramen för Trilogik analysstöd till Projekt JAS 39 har vi även bidragit vid framtagning av underhållsavtal för Gripen, med analys av olika kravbilder, konsekvenser, risker mm. Trilogik har här aktivt deltagit i såväl förhandlingar som framtagning av avtalstexter och uppföljning av åtaganden.

Exportstöd och exportkonsekvenser JAS 39 Gripen


Gripen har i många år utgjort en viktig export för Sverige. Tre länder har hittills anskaffat eller leasat Gripen via kontrakt med FMV och ytterligare ett stort antal länder har erhållit offerter på anskaffning eller leasing.

Trilogik har i samtliga dessa exportprojekt bidragit med simuleringar av aktuella exportscenarier som omfattat analys av olika förutsättningar, konsekvenser, handlingsalternativ m.m. för olika exportkoncept. Resultaten från analyserna har även utgjort underlag för framtagna offerter, framförallt avseende tillgänglighetskrav och åtaganden.

Utöver analysverksamheten har Trilogik även stöttat FMV vid förhandlingar med presumtiva Gripenkunder i såväl offertskedet som vid avtalsskrivning.

Vi har även levererat analys av konsekvenser på Försvarsmaktens flygtidsproduktion för olika offererade och kontrakterade exportalternativ för Gripen.

HKP 10 / HKP 16 Insats i Afghanistan, ISAF


Inför Sveriges deltagande i ISAF (International Security Assistance Force) i Afghanistan 2011 med tre av försvarsmaktens HKP 10 (Super Puma) genomförde Trilogik en omfattande analys som underlag för planering och genomförande av den svenska helikopterverksamheten inom ISAF.

Studien omfattade dimensionering av reservmaterielbehov för HKP 10 samt övriga underhållsförutsättningar kopplade till försörjningen av reservmateriel och underhåll av helikoptrarna vid insatsen i Afghanistan. Även konsekvenser på HKP 10 kvarvarande flygverksamhet inom Sverige analyserades med förslag till åtgärder för att upprätthålla önskad tillgänglighet och flygtidsproduktion även inom riket.

En motsvarande analys har också genomförts för HKP 16 (Black Hawk) som avlöste HKP 10 i Afghanistan 2013.

ASTOR-analys och UE-dimensionering för Helikopter 15


HKP 15 är en lätt helikopter som Försvarmakten till stor del använder för träning och utbildning men som även kan sättas in i skarpa insatser. Den är en militär variant av Agusta A109 och tillverkad av det italiensk/engelska företaget AgustaWestland.

Som förberedelse för en planerad ökning av den årliga flygtiden för helikoptern ville man utvärdera en rad olika tillgänglighetshöjande åtgärder och bilda sig en uppfattning om nödvändiga förutsättningar för att uppnå det önskade flygtidsuttaget.

Inför analysen sammanställde Trilogik ett omfattande materieldataunderlag för HKP 15, inkluderande konfigurationsdata, underhållsintervall, driftuppföljning för fel och apparatbyten, statistik för omloppstider vid apparatunderhåll, apparatpriser och totalt antal av varje apparattyp. Intervjuer med uh-tekniker gav en bild av typiska åtgärdstider för t.ex. apparatbyten; detta kompletterades med befintliga data från andra helikoptertyper.

Baserat på framtagna materieldata genomförde Trilogik en serie analyser, i samarbete med personal från FMV och Försvarsmakten. Analyserna omfattade:

  • En ASTOR-simulering av ”nuläget”, med aktuella förutsättningar och den föregående årets flygtidsuttag. Detta gav en kalibrering och validering av modellen.
  • En beräkning av en optimal tilläggsanskaffning av utbytesenheter (UE), mot den planerade ökade flygtiden.
  • Ett antal prognosticerande ASTOR-simuleringar med förhöjd flygtid, utökat UE-lager samt olika urval av andra förbättringsåtgärder, t.ex. rörande underhållsfönstret, för att visa på en möjlig väg till att uppnå den önskade utökade flygtiden.

Utveckling av simuleringsmodellen ASTOR


ASTOR är en simuleringsmodell för analys av flygverksamhet, med fokus på underhåll och driftsäkerhet. Modellen utvecklas på uppdrag av Försvarets Materielverk (FMV), med syfte att vara ett verktyg både för internt analysarbete och för analysbehov som initieras inom Försvarsmakten. Trilogiks medverkan omfattar flera olika steg av specificering och utveckling av ASTOR.

Simuleringsmodellen är baserad på händelsestyrd stokastisk simulering, där inslaget av slump är förhållandevis stort (tid till fel, reparationstid mm är vanligen slumpmässiga). Mycket fokus läggs därför på mekanismer för att ”bemästra” slumpmässigheten i resultaten, genom upprepade simuleringar samt bildande av medelvärden och olika spridningsmått. Datamodellen för indata är mycket omfattande med över 100 olika tabeller, vilka dock sällan alla används samtidigt. Programkoden utgörs av drygt 250 000 rader C++.

Produktionssimulering av frystorkningsanläggning för läkemedel


Octapharma AB är en stor tillverkare av plasmabaserade läkemedel, med en av sina produktionsanläggningar på Kungsholmen i Stockholm.

I samband med en förstudie avseende en ny automatiserad produktionslinje för fyllning, frystorkning och kapsylering av flaskförpackade plasmabaserade läkemedel, ville man göra en produktionssimulering av den planerade anläggningen, bl.a. för att försäkra sig om att den önskade kapaciteten skulle kunna uppnås.

På uppdrag av Octapharma tog Trilogik fram en simuleringsmodell i AnyLogic för den tänkta anläggningen. Modellen användes tillsammans med Octapharma för att utvärdera olika alternativ avseende transportlösning, antal frystorkar och frystorkarnas kapacitet samt för att analysera osäkerheter avseende ställtider och behov av separering mellan olika produkttyper.

Verktyg för nyckeltalsrapporter avseende driftsäkerhet


KSU – Kärnkraftsäkerhet och Utbildning AB – är de svenska kärnkraftverkens centrum för utbildning och simulatorträning. Man ansvarar för simulatorernas drifttillgänglighet och har externa och interna krav på uppföljning av driftsäkerhet i form av nyckeltal.

KSU vände sig till Trilogik för att få förslag på innehåll och stöd i utformning av nyckeltalsrapporter och för att ta fram mjukvaruverktyg som underlättar framtagandet av dessa nyckeltal.

Lösningen blev en kombination av två verktyg:

  • En MS Access-applikation för datasortering och kontroller av grunddata från KSUs ärendehanteringssystem och bokningssystem.
  • En MS Excel-applikation för beräkning och visualisering av nyckeltalen.

Läs mer om våra tjänster