Driftuppföljning & systemvärdering


Säkerställ ert tekniska systems drift och tillgänglighet samtidigt som ni skapar ett underlag för fortsatt förbättringsarbete.

Hitta trender

Förändringar över tiden måste analyseras; hur vet man om det senaste årets förbättring visar en pålitlig trend?

Följ upp effekt av åtgärder

Genomförda åtgärder i det tekniska systemet eller i underhållet bör följas upp och värderas utifrån påverkan på systemeffekten.

Skapa ett underlag för fortsatt förbättring

Utvärdera ert tekniska systems effektivitet och logistiklösning för att förutse framtida problem och förbättringsmöjligheter.

Driftuppföljning


Simuleringar och andra analyser baseras om möjligt på uppföljda värden för felutfall och andra drift- och underhållsdata. En förutsättning är här att det finns rutiner för driftuppföljning för det studerade systemet.

Trilogik tar fram metoder och verktyg för bearbetning av driftuppföljning som ger ett statistiskt säkerställt underlag för fortsatta analyser. En väl bearbetad driftuppföljning är en viktig del i en systemvärdering och skapar samtidigt ett underlag för fortsatt förbättringsarbete.

Systemvärdering med simulering


Datainsamling
Aktuell materialdata samt förutsättningar för drift och underhåll samlas in för att bygga en digital modell av systemet med hjälp av simulering.

Med modellen studeras sedan systemets effektivitet, styrkor och svagheter och analysen ger svar på:

  • Nuvarande logistiklösnings effektivitet
  • Behov av reservmateriel
  • Systemets kritiska enheter
  • Ev. flaskhalsar i underhållssystemet
  • Befintliga och framtida svagheter

Resultatet sammanställs sedan i en rapport med kvantitativa svar och förbättringsförslag.

Vill du veta mer om driftuppföljning och systemvärdering?


Kontakta oss så berättar vi gärna mer.

Våra tjänster