Integritetspolicy


I denna Integritetspolicy hittar du information om hur Trilogik Konsult AB (”vi”) behandlar dina personuppgifter. Din integritet är viktig för oss och vi vill alltid vara öppna med hur vi behandlar dina personuppgifter för att du ska känna dig trygg i dina kontakter med oss.

1. PERSONUPPGIFTSANSVARIG
Trilogik Konsult AB (org.nr 556522-8649) med adress Östermalmsgatan 87A, 114 59 Stockholm är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som anges nedan.

2. KONTAKT
Om du behöver kontakta oss med anledning av vår behandling av dina personuppgifter eller om du har frågor om denna policy, vänligen kontakta oss:

per e-post: info@trilogik.se eller per telefon: 08-545 83 530 .

VILKEN PERSONUPPGIFTSBEHANDLING GÖR VI OM DIG?
Vi behandlar olika typer av personuppgifter beroende på i vilket sammanhang och i vilket syfte det gäller. Nedan följer en mer detaljerad beskrivning av den personuppgiftsbehandling vi gör:

Om du besöker vår webbplats trilogik.se
Personuppgifter:
IP-adress och information om hur du navigerar och använder vår webbplats.

Användning och ändamål:
Vi kan komma att lagra och utvärderar informationen för att förbättra webbplatsen för våra besökare.

Laglig grund:
Intresseavvägning

När upphör behandlingen?
Personsuppgiftsbehandlingen upphör när du slutar vara aktiv på webbplatsen. Således lagras ingen personlig information om dig som besökare. Den information som behandlas efter att du stängt ner din webbläsare utgör inte personuppgifter och kan således inte spåras till dig.

Om du söker anställning hos oss:
Personuppgifter:
Den information som du lämnar till oss i din arbetsansökan/cv, såsom namn, personnummer, adress, telefonnummer och arbetsmeriter.

Användning och ändamål:
Vi lagrar och använder din arbetsansökan inom ramen för vår anställningsprocess. Om du skickar oss en arbetsansökan utan att vi har en pågående anställningsprocess, sparar vi din ansökan om en lämplig tjänst skulle dyka upp.

Laglig grund:
Intresseavvägning.

När upphör behandlingen?
Om du inte blir anställd sparar vi din ansökan under högst tre år efter avslutad rekryteringsprocess för det fall vi skulle vilja höra av oss till dig för anställning på nytt. Om du skickar oss en arbetsansökan utan att vi har en pågående anställningsprocess, sparar vi din ansökan under högst tre år från det att vi mottog din ansökan. Om du blir anställd gäller vår interna integritetspolicy för anställda.

Om du är kontaktperson/anställd/representant för någon av vara samarbetspartners (ex. underkonsult) eller hos dennes samarbetspartners:

Personuppgifter:
I regel namn (och personnummer om du har enskild firma), kontaktuppgifter (såsom e-postadress, telefonnummer, adress), företaget du representerar och titel.

Behandling och ändamål:
Vi behandlar dina personuppgifter i den mån det krävs inom ramen för vårt affärsförhållande med dig eller företaget du representerar, genom att vi till exempel:

Lagrar dina personuppgifter i vår kontaktlista;
1. Använder dem för att kontakta dig och/eller företaget och kommunicera i våra ärenden och frågor;
2. Lagrar dina personuppgifter i den mån de förekommer i dokumentation som hänför sig till ditt eller din arbetsgivares affärsrelation med
3. Trilogik Konsult AB, såsom i avtal, offerter, fakturor och i e-post;

Laglig grund:
Uppfyllande av avtal eller intresseavvägning

När upphör behandlingen?
När behandlingen inte längre är nödvändig för att uppnå ändamålet med behandlingen enligt ovan; i regel sparar vi inte kontaktuppgifter längre än ett år efter det att affärsrelationen med samarbetspartnern upphört eller du avslutat din anställning/ditt uppdrag hos samarbetspartnern.

Om du kontaktar oss med en allmän fråga (eller rörande någon annan angelägenhet av generell karaktär):
Personuppgifter:
Den information du lämnar till oss, oftast namn och kontaktuppgifter (såsom e-postadress, telefonnummer, adress).

Användning och ändamål:
När du hör av dig till oss (via e-post, post, telefon,) för att till exempel ställa en fråga om Trilogik Konsults tjänster eller informera oss om något, kommer vi använda de personuppgifter du skickat till oss för att kunna svara dig eller vidarebefordra din fråga/information till lämplig samarbetspartner.

Laglig grund:
Intresseavvägning

När upphör behandlingen?
Detta beror på sakens omfattning och art. Vi upphör med behandlingen så snart den inte längre är relevant för verksamheten.

4. COOKIES

I den mån vi använder cookies, även kallat kakor, på vår webbplats (trilogik.se) gäller nedanstående.

En cookie är en liten textfil som sparas på besökarens dator. Det finns dels tillfälliga cookies som upphör när du stänger ner din webbläsare, dels varaktiga cookies som ligger kvar på din dator tills du tar bort dem eller de löper ut. Vissa cookies är så kallade förstaparts-cookies vilket betyder att de är satta av den webbplats du besöker, medan andra är så kallade tredjeparts cookies, dvs. de är satta av en tredjepartssida.

Vi kan komma att använda Google Analytics för att analysera användningen av vår webbplats i syfte att förbättra upplevelsen. Google Analytics samlar in uppgifter om trender och mönster utan att identifiera enskilda besökare. En unik uppsättning med cookies används för varje webbplats och besökare spåras inte över flera webbplatser.

Genom besök på trilogik.se samtycker du till användningen av cookies (i de fall det förekommer) på webbplatsen. Det finns möjlighet att tacka nej till cookies och på vilket sätt finns att läsa i nästa stycke.

Så tackar du nej till cookies
Du kan radera cookies från din hårddisk när som helst, men detta kan göra att dina personliga inställningar försvinner. Du kan också ändra inställningarna i din webbläsare så att den inte tillåter att cookies sparas på din hårddisk. Detta försämrar dock funktionaliteten på vissa webbsidor, kan förhindra tillgång till medlemssidor och göra att visst innehåll och vissa funktioner inte är tillgängliga. Har din webbläsare stöd för ett så kallat ”inkognitoläge” kan du aktivera det för att automatiskt radera alla cookies varje gång du stänger din webbläsare.

5. SPRIDER VI DINA PERSONUPPGIFTER?
Vi sprider inte dina personuppgifter annat än i de fall det är nödvändigt för att bedriva vår verksamhet och för att uppnå våra ändamål med vår behandling, vilket kan vara fallet till följande kategorier av mottagare:

1. Våra samarbetspartners
2. Våra tjänsteleverantörer (såsom IT-system-leverantörer); och
3. Myndigheter till vilka vi är skyldiga att sprida personuppgifter (såsom skatteverket).

6. ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER TILL S.K. TREDJE LAND (LÄNDER UTANFÖR EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET – EES):
Vår personuppgiftsbehandling sker huvudsakligen inom Sverige och EU/EES. Om och i den mån överföring till tredje land är nödvändig, sker sådan överföring i enlighet med gällande lagstiftning, t.ex. genom att vi kontrollerar om kommissionen ansett att det tredje landet ifråga har en adekvat skyddsnivå för personuppgiftsbehandling, genom att tillämpa kommissionens modellklausuler, eller med ditt samtycke.

7. VILKA RÄTTIGHETER HAR DU SOM REGISTRERAD?
På begäran (att framställas till vår e-postadress ovan) har du rätt att:
1. Få registerutdrag, dvs. en bekräftelse på huruvida personuppgifter som tillhör dig behandlas, och i sådana fall få en kopia av personuppgifterna;

2. Kräva korrigering om dina personuppgifter vi behandlar är felaktiga eller ofullständiga;

3. Kräva radering (”rätt att bli bortglömd”) av dina personuppgifter om ändamålet för personuppgiftsbehandlingen inte längre är tillåten, nödvändig eller rimlig under omständigheterna;

4. Överföra personuppgifter som du lämnat till oss till en annan personuppgiftsansvarig (rätten till dataportabilitet) om den lagliga grunden för vår behandling är för att uppfylla ett avtal med dig eller ditt samtycke.

5. Begränsa personuppgiftsbehandlingen i vissa fall om behandlingen stöds på berättigat intresse, samt

6. Invända mot personuppgiftsbehandlingen om den stöds på berättigat intresse.

8. KLAGOMÅL TILL DATAINSPEKTIONEN
Om du inte är nöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter hoppas vi att du hör av dig till oss så att vi kan se om vi kan tillmötesgå dina önskemål. Du har även rätt att lämna klagomål på vår personuppgiftsbehandling till Datainspektionen, vänligen se www.datainspektionen.se.

9. ÄNDRINGAR I DENNA INTEGRITETSPOLICY
Vi kan komma att göra ändringar i denna Integritetspolicy. Den senaste versionen av Integritetspolicyn publiceras på vår webbplats.

Kontakta oss